Beloningsbeleid Onderlinge Advies

Het beloningsbeleid van Onderlinge Advies is vastgesteld op 01-01-2012 en treedt in werking op 01-01-2012. Deze versie is een updat en geldt vanaf 01-01-2022. Een samenvatting van het vastgestelde beloningsbeleid is opgenomen in de Dienstenwijzer van ons kantoor en op de website www.onderlingeadvies.nl

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Onderlinge Advies.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
• maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
• klantbelang centraal
• lange termijn doelstelling
• transparant, eenvoudig
• voldoen aan wet- en regelgeving
• adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming.
• Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
• Jaarlijks 8% vakantietoeslag.
• Winstafhankelijke uitkering. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een tantième uit te keren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsresultaten; de directie beslist hierover.
• Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
• Studiekosten. Bij medewerkers die een studie volgen, die bijdraagt aan het verhogen van de kennis binnen het kantoor, worden de volledige studiekosten vergoed.
• Belastingvrije vergoedingen op grond van de Werkkostenregeling; de directie beslist hierover.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en adviseert en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:
• beloning op basis van vaste fee (door klant)
• beloning op basis van urendeclaratie (door klant)
• combinatie van bovenstaande beloningswijzen
Deze beloningsvormen worden kenbaar/transparant gemaakt aan de klant in onze dienstenwijzer / dienstverleningsdocumenten. Alle beloningen worden getoetst aan de principes van de norm dat de beloning niet kennelijk onredelijk mag zijn. Het interne beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming met betrekking tot:
• continuïteit van de onderneming
• beheersbaarheid van personeelskosten
• onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
• verloop personeel

Transparant beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.
Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantbehandeling (de klant staat centraal). Van ons interne beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgesteld door de directie van Onderlinge Advies. Jaarlijks vindt in een evaluatie plaats van het gehanteerde beloningsbeleid en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, zoals:
• Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
• Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
• Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? En waarop is dat gebaseerd?
• Wanneer er actiepunten in de risicoanalyse zijn geconstateerd, dan wordt schriftelijk vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen en op welke termijn dit moet zijn gebeurd.
Directie is verantwoordelijk voor de integere en onafhankelijke uitvoering van de evaluaties en risicoanalyses van het gehanteerde interne beloningsmodel.

10 redenen

  1. U krijgt een hypotheek die u begrijpt
  2. En die specifiek bij u past
  3. Geadviseerd door een adviseur die al uw wensen kent
  4. Een adviseur wiens kennis voortdurend wordt getest en verbeterd
  5. Een adviseur die geheel onafhankelijk is
  6. Die u altijd kunt bereiken met uw vragen
  7. Ook nadat de hypotheek is afgesloten
  8. Een adviseur die u exact vertelt wat de kosten zijn
  9. Zowel van het advies als van de hypotheek
  10. Kortom, een expert die alleen uw belangen centraal stelt

 

csm verbondverzekeraars 23 01 780 7367bbd3c1     KiFiD logo  logo autoriteit financiele markten